DIRU-SARRERAK 2024

 

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Diru sarrera zuzenak 4.233.710,20
Zeharkako zergak 374.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak
806.490,81
Transferentzia arruntak
3.677.945,09
Ondare Sarrerak eta Herri Aprobetxamenduak
111.199,63
Inbertsio errealen besterentzea
0,00
Transferentziak eta beste sarrera batzuk
3.739.562,22
Finantza-aktiboak
0,00
Finantza-pasiboak
0,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA
12.942.907,95

GASTUAK 2024

Descripción Importe (€)
Gastos de Personal 3.301.762,56
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 3.828.888,78
Gastos Financieros 39.151,43
Transferencias Corrientes 1.777.662,25
Fondo de contingencia y otros imprevistos 10.000,00
Inversiones Reales 2.044,267,73
Transferencias de Capital 87.000,00
Activos Financieros 0,00
Pasivos Financieros 188.649,42
TOTAL GASTOS 11.277.372,18
X