DIRU-SARRERAK 2019

DESKRIBAPENA ZENBATEKOA (€)
Zuzeneko diru-sarrerak 3.760.068,03
Zeharkako diru-sarrerak 325.156,40
Tasak, Prezio Publikoak eta beste Diru-sarrera batzuk 766.441,52
Transferentzia Arruntak 2.139.185,24
Ondarezko Diru-sarrerak eta Herrilurretako Aprobetxamenduak 111.809,86
Inbertsio Errealak besterentzea 0,00
Transferentziak eta beste diru-sarrera batzuk 586.742,35
Finantza aktiboak 0,00
Finantza pasiboak 0,00
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 7.689.403,40

GASTUAK 2019

DESKRIBAPENA ZENBATEKOA (€)
Langileria gastuak 2.640.446,54
Ondasun Arruntetako eta Zerbitzuetako gastuak 2.417.218,75
Finantza-gastuak 3.196,44
Transferentzia Arruntak 1.675.596,20
Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa 20.547,86
Inbertsio Errealak 668.787,93
Kapital Transferentziak 66.132,83
Finantza-aktiboak 0,00
Finantza- pasiboak 197.476,85
GASTUAK, GUZTIRA 7.689.403,40
X