DIRU-SARRERAK 2017

DESKRIBAPENA ZENBATEKOA (€)
Zuzeneko diru-sarrerak 3.689.893,37
Zeharkako diru-sarrerak 182.639,32
Tasak, Prezio Publikoak eta beste Diru-sarrera batzuk 670.141,33
Transferentzia Arruntak 1.957.857,00
Ondarezko Diru-sarrerak eta Herrilurretako Aprobetxamenduak 132.919,37
Inbertsio Errealak besterentzea 0,00
Transferentziak eta beste diru-sarrera batzuk 8.000,00
Finantza aktiboak 0,00
Finantza pasiboak 0,00
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 6.641.450,39

GASTUAK 2016

DESKRIBAPENA ZENBATEKOA (€)
Langileria gastuak 2.372.057,62
Ondasun Arruntetako eta Zerbitzuetako gastuak 2.472.056,02
Finantza-gastuak 9.617,97
Transferentzia Arruntak 1.325.247,02
Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa 79.031,80
Inbertsio Errealak 135.731,08
Kapital Transferentziak 35.000,00
Finantza-aktiboak 0,00
Finantza- pasiboak 212.708,88
GASTUAK, GUZTIRA 6.641.450,39
X